{{quiz.Question.Topic.Title}}

کفشدوزک در یک زنجیره‌ی غذایی سه حلقه‌ای در () زنجیره قرار دارد.

کفشدوزک در یک زنجیره‌ی غذایی سه حلقه‌ای در (ابتدا) زنجیره قرار دارد.