{{quiz.Question.Topic.Title}}

 میکروب سل جز کدام دسته از باکتری‌ها است؟ باکتری 

میکروب سل جز باکتری‌های میله‌ ای است