آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی در جزیره دانش به صورت کاملا هدفمند و براساس یکی از معتبرترین متدهاي آموزش زبان از دانشگاه آکسفورد با عنوان American English File انجام میگیرد.ترکیب آموزش از طریق ویدیوهاي تعاملی و تمرینات متنوع و منحصر به فرد مبتنی بر تکنولوژي موجب تقویت مهارتهاي بنیادي یادگیري زبان انگلیسی خواهد شد و تجربه اي متفاوت از آموزش زبان انگلیسی را براي علاقه مندان به یادگیري زبان به ارمغان می آورد.

آموزش هدفمند در هر زمان و مکان

جزیره دانش به گونه اي طراحی شده است که زبان آموزان به صورت خودآموز و بی نیاز از هر گونه کتاب و منبع آموزشی اضافی ، زبان انگلیسی را در هر زمان و مکان فراگیرند . زبان آموزان پس از پایان کامل دوره ها به مهارتهاي چندگانه زبان انگلیسی تسلط کافی خواهند داشت . با تمرینات مبتنی بر گرامر، واژگان و تلفظ در هر درس و ترکیب آنها با تکنولوژی آموزشی ، زبان آموزان به بنیانی قوي مجهز خواهند شد که منجر به موفقیت در کسب توانایی گفتار (مکالمه) بهتر در زبان انگلیسی خواهد شد .

- ویدیوهاي تعاملی (اینتراکتیو) به صورت صفحه به صفحه
- پاسخگویی همزمان تمرینات کتاب در ویدیو
- آزمونهاي کاملا اختصاصی و براساس 10 تکنیک مبتنی بر تکنولوژي به همراه نمایش پاسخ صحیح
- آزمونهاي دوره اي و پایانی
- ویدیوهاي اختصاصی جهت کلمات اضافی، گرامرها و نکات کلیدي

یاد بگیرید و بخوانید

در جزیره دانش با استفاده از ویدیوهاي آموزشی و تمرینات اختصاصی زبان آموزان مهارتهاي پنج گانه خواندن انگلیسی را بدست می آورند :

- تلفظ و هجای صحیح کلمات
- شناخت آواهای انگلیسی
- درک مطلب
- واژگان (دایره لغات)
- روان خوانی

متد آموزشی (American English File (Second edition

متد American English File حاوي یکی از برجسته ترین روشهاي آموزشی است که حاصل تلاش چهره هاي شناخته شده جهانی به نامهای Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden است که شامل الگوي: “زبان + انگیزش = فرصت عالی یادگیري” می باشد . ترکیب این متد پیشرفته با آموزشهای آنلاین ویدیویی اینتراکتیو و تمرینات متنوع (در قالب 13 تکنیک) ، انعطاف پذیری و فرصتهای بیشتری را برای یادگیری فراهم می کند

- تکمیل یادگیري زبان انگلیسی در 6 سطح جامع آموزشی
- محتواي جدید و تازه براي ایجاد اشتیاق بیشتر در یادگیري
- وجود بخشهاي گرامر ، واژگان و تلفظ در هر درس
- ویدیوهاي آموزشی براي یادگیري برقراري ارتباط در زبان انگلیسی با نمونه هایی از زندگی روزمره براساس واقعیت