{{quiz.Question.Topic.Title}}

در طول یک زنجیره‌ی غذایی  جانوران بزرگ‌تر می‌شود و تعداد کم‌تر می‌شود.